ภาพกิจกรรม
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 20
1998
28 ตุลาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่20 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ อ.คุระบุรี จ.พังงา