ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่้น
12 พฤษภาคม 2565

96


ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่้น

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
12 พฤษภาคม 2565

101


ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
10 พฤษภาคม 2565

97


ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
2 พฤศจิกายน 2563

271


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2561
13 มีนาคม 2563

328


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2561
13 มีนาคม 2563

310


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เอกสารแนบ
ประกาศเกียรติคุณ โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
6 มกราคม 2563

175


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดพังงา มอบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มอบเกียรติบัตรแก่อบต.ที่เป็นหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
9 พฤษภาคม 2561

164


มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เป็นหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
3 ตุลาคม 2560

296


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ