นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
7 เมษายน 2566

29


 

 

 

เอกสารแนบ
คำสั่ง อบต.คุระ เรื่อง การจัดบุคลากรสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ปรังปรุง ครั้งที่ 2
7 เมษายน 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง อบต.คุระ เรื่อง การจัดบุคลากรสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ปรังปรุง ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
7 เมษายน 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14 ตุลาคม 2564

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ตุลาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง หลักราชการ 10 ประการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง หลักราชการ 10 ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ตุลาคม 2564

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 กันยายน 2564

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 กันยายน 2564

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
4 พฤษภาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
3 พฤษภาคม 2564

181


เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๔-๒๕๖๖

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3 พฤษภาคม 2564

207


เรื่อง นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
3 พฤษภาคม 2564

199


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่ีอง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 เมษายน 2564

202


ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับการประเมิน ครั้งที่ 1 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)
9 เมษายน 2564

191


เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)
5 เมษายน 2564

195


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (ครึ่งปีหลัง)

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563

195


ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ