หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล
3 พฤศจิกายน 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
1 กรกฎาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมอบอำนาจ หน้าที่ และมอบหมายงาน
13 พฤษภาคม 2564

276


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบอำนาจ หน้าที่ และมอบหมายงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
12 พฤษภาคม 2564

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
12 พฤษภาคม 2564

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
12 พฤษภาคม 2564

244


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
12 พฤษภาคม 2564

220


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3 พฤษภาคม 2564

271


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
3 พฤษภาคม 2564

318


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 เมษายน 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง อบต.คุระ เรื่ีอง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 27"
26 ตุลาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง อบต.คุระ เรื่ีอง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 27" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2563

42


เรื่อง คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 กันยายน 2563

4


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563
1 กันยายน 2563

3


เรื่อง คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25666
30 กรกฎาคม 2563

8


เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25666

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปี 2563
23 กรกฎาคม 2563

3


เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
22 กรกฎาคม 2563

3


เรื่อง บันทึกรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง)
17 กรกฎาคม 2563

3


เรื่อง ผลการสอบภาคปฏิบัติพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง)

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 กรกฎาคม 2563

3


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ