วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
2 พฤศจิกายน 2562

0


“สังคมผสมผสาน กลมกลืนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้าประชาธิปไตยใส่ใจการปกครอง มุ่งอุตสาหกรรมแปรรูป อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิต มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0”