สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
31 มีนาคม 2565

0


สภาพทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดที่มีอยู่ในอำเภอคุระบุรี จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 120/43 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
ภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลคุระตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคุระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 194,935 ไร่ หรือ 311.896 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา ประมาณ 124 กิโลเมตร 
   - ทิศเหนือ 
ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ 
จังหวัดระนอง
   - ทิศใต้
ติดต่อกับเทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
   - ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   - ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับตำบลเกาะพระทอง   อำเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน
 
ภูมิประเทศ ตำบลคุระมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขาดิน สูงจากระดับน้ำทะเล 20-30 เมตร ประมาณ 35% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 10 – 20 ประมาณ 13% และพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ประมาณ 10% นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ สภาพดินเป็นดินร่วน

ลักษณะภูมิอากาศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฤดูกาล 2 ฤดูคือ
  -  ฤดูร้อน   เริ่มจากเดือนมกราคม    – เมษายน
  -  ฤดูฝน    เริ่มจากเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม มีฝนตกชุก

จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลคุระมี 12 หมู่บ้าน
   -  จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด มีจำนวน 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 และหมู่ที่ 12
   -  จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  ในเขตตำบลคุระมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสองรูปแบบ คือเทศบาลตำบลคุระบุรี  และองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

จำนวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่/บ้าน
ปี 2564
ปี 2565
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนา
256
265 521 339
259
266
525
338
หมู่ที่ 2 บ้านกลาง
286 259 545 332 290 255 545
332
หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด
1,272
1,282
2,554
1,432
1,280
1,288
2,568
1,454
หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม
645
643
1,288
438
650 644
1,294
443
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางดำ
107
77
184
129
112 82 194
129
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรัพย์
618 611
1,229
362 624 615 1,239
364
หมู่ที่ 7 บ้านบางซอย
277
266
543
307
275
263 538
308
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมะเดื่อ
154
160
314
157
153
162 315
157
หมู่ที่ 9 บ้านบางหว้า
452
468
920
323
456
467 923
324
หมู่ที่ 10 บ้านบางหละ
722 662
1,384
378
734
666 1,400
379
หมู่ที่ 11 บ้านแสงธรรม
338
333
671
197
339
334 673
198
หมู่ที่ 12 บ้านสวนใหม่
413
433
846
256
416
443 859
260
รวม
5,540
5,459
10,899
4,650
5,588
5,485
11,073
4,686
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
31 สิงหาคม 2562

0


สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
   -  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

เช่น ยางพารา, ปาล์ม, ไม้ผล ฯลฯ ประมาณ 55% ผลผลิตที่ได้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก

ทำให้ขายไม่ได้ราคาเนื่องจากไม่มีตลาดรองรับและไม่มีการประกันราคาผลผลิต

ทางการเกษตร ประกอบกับยังขาดการรวมกลุ่มและไม่มีตลาดกลางสำหรับ

จำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านเกษตร 

   -  การทำประมง ประมาณ 15% ส่วนมากจะเป็นการทำประมงชายฝั่ง กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำและนากุ้ง
   -  การเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 10% จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมรายได้ เช่น วัว, แพะ, ไก่ ฯลฯ 
   -  อื่น ๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง ประมาณ 20%

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
   -  โรงงานอุตสาหกรรมปลาป่น    จำนวน 3 แห่ง
    -  โรงงานอตสาหกรรมฟาร์ม      จำนวน 1 แห่ง
   -  โรงงานน้ำแข็ง                        จำนวน 2 แห่ง
   -  ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่                จำนวน 1 แห่ง
   -  ปั้นน้ำมันขนาดเล็ก                  จำนวน 4 แห่ง
   -  โรงงานบรรจุแก๊ส                     จำนวน 1 แห่ง

สภาพทางสังคม
31 สิงหาคม 2562

0


สภาพทางสังคม
การศึกษา
   -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
ลำดับที่
รายชื่อโรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
โรงเรียนบ้านหินลาด
263
258
521
2
โรงเรียนบ้านเตรียม
152
164
316
3
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์
93
81
174
4
โรงเรียนบ้านบางหว้า
90
98
188
5
โรงเรียนบ้านสวนใหม่
34
35
69
   -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง คือ
ลำดับ
รายชื่อโรงเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
โรงเรียนบ้านหินลาด
34
26
60
2
โรงเรียนบ้านเตรียม
23
14
37
3
โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์
22
22
44
4
โรงเรียนบ้านบางหว้า
38
31
69
5
โรงเรียนบ้านสวนใหม่
3
3
6
   -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    จำนวน    7  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  1. วัด  จำนวน 2 แห่ง คือ
   - วัดนางย่อน               
หมู่ที่ 2
   - วัดบ้านเตรียม
หมู่ที่ 9
2. มัสยิด จำนวน 12 แห่ง 
   - มัสยิดซอลาฮุดดีน      
หมู่ที่ 4
   - มัสยิดบาบุสลาม       
หมู่ที่ 4 
   - มัสยิดนูรุ้ลอีหมาน
หมู่ที่ 5 
   - มัสยิดบ้านห้วยทรัพย์
หมู่ที่ 6 
   - มัสยิดนุรุลอามาน๊ะ 
หมู่ที่ 6 
   - มัสยิดบ้านนูรุ้ลกอมัร
หมู่ที่ 10 
   - มัสยิดนูรุ้ลอิม่าน
หมู่ที่ 10 
   - มัสยิดอันฮูดา 
หมู่ที่ 11 
   - มัสยิดกูวาตุดดีน 
หมู่ที่ 11 
   - มัสยิดนู่หรนหยันน๊ะฮ์
หมู่ที่ 12 
   - มัสยิดดาริสสลาม 
หมู่ที่ 12 
สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
1 แห่ง
   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
2 แห่ง
   -  คลินิก
1 แห่ง
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 
ร้อยละ 100%
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  ป้อมยามตำรวจ
-  ป้อมยามหมู่บ้าน
การบริการพื้นฐาน
31 สิงหาคม 2562

0


การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระมีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนระนอง-ตะกั่วป่า ผ่านหมู่ที่ 1, 3, 4, 6, 10, 11 และ 12

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขใช้ร่วมกับเทศบาลตำบลคุระบุรี  1 แห่ง

การไฟฟ้า
   -  ตำบลคุระมีไฟฟ้าใช้ 12 หมู่บ้านแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละประมาณ 97 ของพื้นที่ทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   -  คลอง, ลำห้วย      14   สาย
   -  น้ำตก                    3      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   -  ฝาย                       4       แห่ง
   -  บ่อน้ำตื้น               411    แห่ง
   -  อ่างเก็บน้ำ             3       แห่ง
   -  ประปาหมู่บ้าน        4       แห่ง

ศักยภาพในตำบล
31 มีนาคม 2562

0


ศักยภาพตำบล
1. ด้านการเมือง และการบริหารงานบุคคล
   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ได้แบ่งโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    - สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด 24 คน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ประกอบด้วย
ประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง โดยให้นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภา และเลขานุการสภาคนหนึ่งมา
จากคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 และแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระได้ 2 คน
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
    นอกจากองค์ประกอบสำคัญทั้ง 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยังมีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ พนักงานส่วนตำบล
เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 43 คน ประกอบด้วย
1. พนักงานส่วนตำบล     จำนวน  22   คน
2. พนักงานจ้าง                จำนวน  21  คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
    - ประถมศึกษา                          จำนวน  4  คน
    - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา      จำนวน  9  คน
    - ปริญญาตรี                              จำนวน  26  คน
    - ปริญญาโท                             จำนวน  3  คน
2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
    - รถยนต์กระบะปิคอัพ 2 ตอน    2  คัน
    - รถยนต์กระบะปิคอัพ ตอนครึ่ง  1  คัน
    - รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย  1  คัน
    - รถจักรยานยนต์  3  คัน
    - รถตักหน้าขุดหลัง  1  คัน
3. สถานะทางการคลัง
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
- ภาษี ที่ อบต. จัดเก็บเอง
3,562,715.68     บาท
- ภาษีที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้
19,696,208.94 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
17,457,898.00   บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
9,488,072.00   บาท
รวมรายได้ทั้งสิ้น
50,204,894.62 บาท

 

การบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระมีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนระนอง-ตะกั่วป่า ผ่านหมู่ที่ 1, 3, 4, 6, 10, 11 และ 12

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขใช้ร่วมกับเทศบาลตำบลคุระบุรี  1 แห่ง

การไฟฟ้า
   -  ตำบลคุระมีไฟฟ้าใช้ 12 หมู่บ้านแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละประมาณ 97 ของพื้นที่ทั้งหมด

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   -  คลอง, ลำห้วย      14   สาย
   -  น้ำตก                    3      แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   -  ฝาย                       4       แห่ง
   -  บ่อน้ำตื้น               411    แห่ง
   -  อ่างเก็บน้ำ             3       แห่ง
   -  ประปาหมู่บ้าน        4       แห่ง