อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
2 พฤศจิกายน 2562

0


รูปแบบองค์การ         องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน
        2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง ถิ่น

        กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

         อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

     1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
     2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
         - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
         -  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         -  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
         -  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
         -  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
         - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         -  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
      3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
          -  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
          -  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          -  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
          -  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
          -  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
          -  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
          -  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
          -  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          -  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
          -  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
          -  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
          -  การท่องเที่ยว
          -  การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

          -  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
          -  การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
          -  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          -  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
          -  การสาธารณูปการ
          -  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
          -  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
          -  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
          -  การจัดการศึกษา
          -  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
          -  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          -  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
          -  การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
          -  การส่งเสริมกีฬา
          -  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
          -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
          -  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          -  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
          -  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
          -  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
          -  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
          -  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
          -  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
          -  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          -  การผังเมือง
          -  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
          -  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          -  การควบคุมอาคาร
          -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          -  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
          - กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด