นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน
12 มกราคม 2565

0


คำแถลงนโยบายของนายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565
วันพุธที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตรียม 
..................................................
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เมื่อวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กระผม นายเนรมิตร  มีเพียร เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ลงวันที่  14 ธันวาคม 2564 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่บัญญัติว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและการแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย”
กระผม นายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ขอแถลงนโยบายต่อสภาฯ  ในการบริหารงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลัก ในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย   ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงเข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่าภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอ การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง 4 ปี ต่อไปนี้ กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในบริหารไว้  8 ด้าน ได้แก่
1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จะส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนและประชาชนให้ได้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงตั้งอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี จึงกำหนดนโยบายดังนี้
1.1 สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานด้านการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
1.2 สนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนา
1.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนอย่างจริงจัง
1.4 ทำนุ บำรุงศาสนา วัด มัสยิด เพื่อความสวยงาม สะดวกและปลอดภัย ของประชาชนที่มาใช้บริการ 
1.5 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระให้ได้มาตรฐาน
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในการพัฒนาความรู้เด็กปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน
2.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนคือระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง  ทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้
2.1 ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และบุกเบิกถนนสายใหม่ตามความจำเป็นของหมู่บ้านและชุมชน
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจำหน่ายน้ำประปาให้สะอาด เพียงพอ ทั่วถึง       ทุกครัวเรือน
2.3 ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีแนวโน้มว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความประทับใจและความพอใจในการเดินทางมาเยือนตำบลคุระของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้
3.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยการจัดให้มีการอบรมด้านอาชีพพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนตามระเบียบที่สามารถทำได้ 
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลคุระ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.4 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร สวนยางพารา สวนผลไม้         สวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
4. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นกีฬามีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเกิดขึ้นกับ        หมู่คณะอีกด้วยจึงกำหนดนโยบายดังนี้
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา เพื่อให้ลูกหลานและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด 
4.2 จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของชุมชน 
4.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข ทุกชนิด 
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในระดับหมู่บ้าน และตำบล ตลอดทั้งการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างชุมชนและองค์กรต่างๆ
5. นโยบายด้านสังคม
นอกจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตและประชาชนทุกคนเป็นสมาชิกของสังคมซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อครอบครัวประชาชน   จึงต้องรวบรวมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมร่วมกันจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้นำชุมชน อสม. อปพร.หน่วยกู้ภัยทางทะเลให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งของประชาชน
5.3 จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากชุมชนทุกพื้นที่รวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกระดับ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งล้ำค่ามหาศาลเป็นที่มาของรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว หากทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายส่งผลต่อบรรยากาศของโลกเช่นภาวะโลกร้อนรวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ จึงกำหนดนโยบายดังนี้ 
6.1 พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล 
6.2 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
6.3 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ลำธาร คลอง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
6.4 สนับสนุนโครงการขุดลอกคลองต่างๆเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น ป้องกันน้ำท่วม และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตามถนนและตรอกซอยต่างๆ อย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง 
6.6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะให้เพียงพอเพื่อแก้ปัญหาการเก็บขยะมูลฝอยตกค้าง
7. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
มนุษย์ทุกคน ต้องการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันประชาชนยังมีความเป็นอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกันองค์การบริหารส่วนตำบลคุระจึงต้องดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้ 
7.1 ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ อย่างทั่วถึง
7.2 สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาสตรีให้มีความเข้มแข็ง 
7.3 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้บริการและการจัดการสาธารณสุขที่ดี  
7.4 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการของ สปสช. ให้กับ รพ.สต. โรงพยาบาลและกลุ่มประชาชนในพื้นที่  
7.5 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
8. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง และการปกครอง 
การดำเนินงานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนจะต้องมีการบริหารโดยยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
8.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
8.2 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
8.3 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
8.4 พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ให้มีความรู้ ความสามารถ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก     ธรรมาภิบาล
8.5 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุก ๆ ด้าน
กระผม นายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระว่า ช่วงเวลา 4 ปีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
******************************