นายกคุยกับประชาชน
นายกคุยกับประชาชน
2 พฤศจิกายน 2562

0


นายกคุยกับประชาชน
   องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่าเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้นทุกหน้าที่ทุกภารกิจในการปฏิบัติงาน ทางคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าประชาชนจะต้องรับรู้  รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ อบต.ด้วย

   และเว็บไซต์ที่ทาง อบต.คุระจัดทำขึ้นนี้ ก็เป็นผลพวงของการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนทุกมิติของการพัฒนามากที่สุด  เพราะเสียงสะท้อนจากชุมชนคือ เครื่องมือสำคัญยิ่ง ที่จะให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน

   การจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการจะประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต. คุระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนและกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

   สุดท้ายดิฉันขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง ตำบลคุระที่เคารพรักทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ และคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดั่งปรารถนา ทุกประการ
                                                                            นางสุวรรณา มีเพียร
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ