ข่าวประกาศ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566
16 เมษายน 2566

1782


ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566