ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการออกเก็บภาษีฯ นอกสถานที่
15 มกราคม 2567

798


 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป  โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในวันที่  ๑ มกราคม ของปีฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐  (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  ตามกฎกระทรวง  กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระให้น้อยลง  ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จึงได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี  ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ  ประจำปี  ๒๕๖๗

                เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นการลดลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้สามารถบริการประชาชนได้ถึงที่ให้เสร็จในทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและ เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ โดยสามารถจัดเก็บได้ครบถูกต้องและเป็นธรรมและสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้