ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
2093
7 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ ทองสง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย