กองการศึกษาฯ
 • นางสาวจิราพร คงแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวอิศรา ขำประดิษฐ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวอิศรา ขำประดิษฐ์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวเกษา อินหวัง

  ครู คศ.2

 • นางสาวกาญจนา วิเศษ

  ครู คศ.2

 • นางสาวสุธิวา โต๊ะพ่อ

  ครู คศ.2

 • นางขวัญชนก บุญณมี

  ครู คศ.2

 • นางสาวชุติมา อักษรชื่น

  ครู คศ.2

 • นางสาวสุภาภรณ์ เจริญสมัย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางเพ็ญพักตร์ พรหมสุวรรณ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวนรานุช เงินเปีย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวสายใจ เจ๊ะเฮง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวชมพูนุท รักษ์แดง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวอธิยา ขนาดผล

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวกัลยรัตน์ มีแสง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางวรัญญา ศักดิ์ชัยพิบูรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายนฤชา นาหรุ่น

  คนงาน