องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com
  • วิสัยทัศน์

    สังคมผสมผสาน กลมกลืนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้าประชาธิปไตยใส่ใจการปกครอง มุ่งอุตสาหกรรมแปรรูป อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชื่อมโยงคุณภาพชีวิต มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเนรมิตร มีเพียร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

089-647-5990

ข่าวสารชาวอบต.คุระ

กิจกรรมชาวอบต.คุระ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.คุระ เราดูแล

12
หมู่
11,073
ประชากร
311.896
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.