สำนักปลัด อบต.
 • นางณัฐธยาน์ ทองสง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวเยาวลักษณ์ งามสวน

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวมารีน่า กรมเมือง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • - ว่าง -

  นิติกร ปก. / ชก.

 • - ว่าง -

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  ปก. / ชก.

 • นางณัฐธิดา สังข์ศิลป์ชัย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายณัฐพล หวังปูเต๊ะ

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นางสาวศิริยากรณ์ กลับแก้ว

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวนงเยาว์ ชัยอุดม

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายชนะกานต์ เมียนแก้ว

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก

 • นายณัฐดนัย หวังเกษร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาภัย

 • นางสาวหทัยรัตน์ บุตรเหร่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 • นางสาวอารียา จันดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายอำนวย นาคเรือง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายรุ่งทิวา รุ่งเรือง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสวัสดิ์ หมัดสว่าง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายวิทูร พรมสุวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 • นายอำนาจ กลิ่นประทุม

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายวินิจ มีแสง

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • น.ส.ณัฐรดา ชูพล

  คนงาน

 • นายสมชาย หยู่ศรี

  คนงาน

 • นายณัฐติพงษ์ ทารักษ์

  คนงาน

 • นางสาวสมศรี พรมแต่ง

  ภารโรง

 • น.ส.นิสากร ประสานศักดิ์

  ภารโรง

 • นายวิทูร หยู่ศรี

  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายศักดิ์นรินทร์ ขันเพชร

  คนงาน

 • นายชญานิน ทับทิมทอง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายธีระเดช ระวีแสง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอดุล หะสะเล็ม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเอกบุรุษ บุญมาเลิศ

  พนักงานดับเพลิง