หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวจิราพร คงแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  090-5588775

 • นางสาวจิราพร คงแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  090-5588775

 • นางณัฐธยาน์ ทองสง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  090-918-6508

 • นางสิรปภา ทองเจริญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  098-0329125

 • นายจรินท์ ชุมดวง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  086-278-4299

 • นางสาวจิราพร คงแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  090-5588775