สภา อบต.
 • นายรังสี ประดิษฐ์.

  ประธานสภา

 • นายประสิทธิ์ หิ้นมี

  รองประธานสภา อบต.

 • นายสุชาติ โหสถ

  เลขานุการสภา อบต.

 • นายประสิทธิ์ หิ้นมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบรรจง วงศ์จักษุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอาซัน วรรณอับดุลเล๊าะห์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุชาติ โหสถ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมพร บุญมาเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธีรวัฒน์ มัสการ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายรังสี ประดิษฐ์.

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายนพดล จงไกรจัร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายศิลปชัย หนักแน่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายธีระยุทธ บุญพิษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายมนัส เชื้อสง่า

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายธีระยุทธ นาวารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12