กองคลัง
 • นางสิรปภา ทองเจริญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

 • นางสิรปภา ทองเจริญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

  (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

 • -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

 • นางสาวโชติกา เกศราธิวัฒ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

 • นางเบญจวรรณ หะสะเล็ม

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวกุสุมา หลังทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.อรอนงค์ เยื้องย่อง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจินตนา แวววันจิตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววนิตา บุญเทียม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวฐิตาพร อังกาบ

  คนงาน

 • นางสาวอาภาภัทร สุขสอาด

  คนงาน

 • นางสาวจันทิมา โต๊ะสอี

  คนงาน

 • นางสาวชฎาพร ชัยณรงค์

  คนงาน

 • นางสาวฮุสนา เจ๊ะเตบ

  คนงาน

 • นางสาวกิตติยาพร มีแถม

  คนงาน

 • นางสาวสุภาพร มานะ

  คนงาน