คณะผู้บริหาร
 • นายเนรมิตร มีเพียร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  089-647-5990

 • นายร้อหมาด ขนาดผล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  098-048-1912

 • นางสุวรรณา มีเพียร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  095-417-9615

 • นายไพศาล อักษรชื่น

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

  086-283-7831