กองช่าง
 • นายจรินทร์ ชุมดวง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายจรินทร์ ชุมดวง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)

 • - ว่าง -

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นางรุวัยดี้ สุดภักดี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายจรินทร์ ชุมดวง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการประปา

 • -ว่าง-

  นายช่างสำรวจ

 • นายสาธร ภุมรินทร์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวพนมพร คำแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายทวีพงศ์ ธนศิริรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 • นายสนชัย อักษรทอง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายธีระพล จันทร์ผ่อง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายระพีพันธ์ ทองปัสโน

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายวิทยา ทองมี

  คนงาน

 • นางน้ำฝน แดงสีวีแลน

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวกัญญารัตน์ อดทน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวงทวัตร ผ่องจินดา

  จ้างเหมาบริการ

 • นายสุชาติ หมานระโต๊ะ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอดิศักดิ์ คุณานนทกุล

  จ้างเหมาบริการ

 • นายธนบดี ปานสุพรรณ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายปรีดี ใฝ่สุข

  คนสวน

 • -ว่าง-

  คนสวน