ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2090
25 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2566 นำโดยนายร้อหมาด  ขนาดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ นางสาวจิราพร  คงแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชนในครัวเรือนเพื่อเสริมรายได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินรถไฟ จังหวัดชลบุรี, การบริหารจัดการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลเมืองจันทบุรี, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 และการทำเกษตรอินทรีย์ ณ เอเดนฟาร์ม จังหวัดนครนายก เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานอื่น เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร นำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป