ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 เมษายน 3106

1953


ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563